България на карта / Bulgaria on map

на

Еlvira Lantenhammer - Bulgaria
Еlvira Lantenhammer – Bulgaria

Винаги ми е било любопитно как един чужденец, който посещава за първи път нова страна, улавя характера й и вижда нейните особености. И как би претворил тези впечатления в изкуство?

Елвира Лантенхамер показва своята визия за България чрез карти – изчистени знаци за определени места, които е видяла и са я впечатлили. Пребивавайки във Велико Търново по резидентската програма за обмен между Съюза на българските художници и сдружението на жените – художнички ГЕДОК Мюнхен, тя има възможността не просто да опознае нашата страна, но и да живее за известно време в онази туристическа, историческа част от нея, която така впечатлява чужденците.

Elvira Lantenhammer - Site plans
Elvira Lantenhammer – Site plans

Елвира прави такива карти още от 1997 година като свидетелство за местата, които е посетила, сведени до знак, който отбелязва спомена за тях. Материалът е ръчна индийска хартия, която тя оцветява с яйчена темпера така, че да личат следите от четката. Както самата тя казва, това е от изключително голямо значение за работата й, тъй като чрез тях най-ярко се пресъздава емоционалното състояние. Казва също, че се вдъхновява от ранната италианска живопис, която в съчетание с опита й като реставратор формира начина й на работа днес. Всичко това е видимо от картите по стените на галерията: Патриаршията във Велико Търново, хълма Царевец, Рилски манастир, София, Костанцалиевата къща в Арбанаси… Те въздействат както всяка сама за себе си, така и като едно цяло – колективен спомен за едно приключение в една нова страна.

Elvira Lantenhammer - Nedko's dream
Elvira Lantenhammer – Nedko’s dream

В основата на творчеството на германската художничка е цветът в неговата чистота и интензивност. Той се свежда до символ, чрез който се маркират отделните места на картата-картина. Това се вижда в работата „Мечтата на Недко”, която чрез цветни петна пресъздава картата на един разказ за мечтаното място.

Цялата експозиция звучи наистина български: белите стени на галерията в съчетание с червените и зелени „карти” въздействат като българският флаг, който, също както тях, се свежда до символ.

Публикация в бюлетин на СБХ

 

***

Elvira Lantenhammer - Sofia
Elvira Lantenhammer – Sofia

It was always very curious for me how a foreigner who visits for a first time one country sees its particularities, catches its character. And how he would transform that into art?

Elvira Lantenhammer shows her own idea for Bulgaria through site plans – a clarified signs for particular places that she visited and impressed her. Staying in Veliko Tarnovo in the residential program for exchange between the Union of Bulgarian Artists and the Association of the women artists GEDOK Munich she have the possibility to not only to get to know our country but also to live for a while in this touristic and historic part of it that impresses so much the foreigners.

Elvira Lantenhammer - The Patriarchy at Veliko Tarnovo
Elvira Lantenhammer – The Patriarchy at Veliko Tarnovo

Elvira is making this site plans from 1997 as a testament of the places she visited, represented as a sign that marks the memory of them. The material is a handmade Indian paper that she colored with egg tempera in the manner that the lines of the brush are visible. As she said this is very important for her and her work because through them the emotional state is better represented. She also said that she inspires from the early Italian painting that in combination with her attempt of restaurateur are forming her manner of creating art today. That is clearly visible from the paintings in the gallery: the patriarchy in Veliko Tarnovo, Tsarevec Hill, Rila Monastery, Sofia, the Costantsalievi’s House in Arbanasi… They influenced on the viewer everyone for itself but also as a whole – a collective memory for an adventure in a new country.

In the base of the German artist’s art is the color in its intensity and purity. It is a symbol through which the different places in the painting-map are marked. This is visible in the work „The Nedko’s dream”, which represents a site plan of a story for the dreamed place.

IMG_7722
Elvira Lantenhammer – Site plans

The whole exposition sound really “Bulgarian”: the white walls of the gallery in combination of the red and green “site plans” influence like the Bulgarian flag, that, such like them, is a symbol.

Elvira Lantenhammer - Site plans
Elvira Lantenhammer – Site plans

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s